65.1x53cm(68↓) 382점작품
3,750,000원  

65.1W x 53H cm

no.p29730

3,750,000

2,500,000원  
부끄럼_show shame by 김문태

47W x 64H cm

no.p30043

2,500,000

6,000,000원  
대지-씨앗 by 차경진

67W x 67H cm

no.p30324

6,000,000

3,750,000원  

65.1W x 53H cm

no.p29726

3,750,000

3,500,000원  
향연-13 by 안기호

65W x 65H cm

no.p5085

3,500,000

3,000,000원  
행복_happiness by 김문태

66W x 66H cm

no.p30042

3,000,000

7,500,000원  
이브의 사과 by 임창열

53W x 65.1H cm

no.p15611

7,500,000

3,000,000원  
비움과 채움(복을 담다) by 오관진

65W x 53H cm

no.p27787

3,000,000

3,000,000원  
비움과 채움(복을 담다) by 오관진

53W x 65H cm

no.p27784

3,000,000

4,500,000원  
눈과 아이들 by 임병남

50W x 65.2H cm

no.p13428

4,500,000

3,750,000원  

65.1W x 53H cm

no.p29721

3,750,000

3,750,000원  

65.1W x 53H cm

no.p29722

3,750,000

1,500,000원  
마드리드 by 남궁순

65.1W x 50H cm

no.p30391

1,500,000

2,000,000원  
Transition by 하금숙

65W x 53H cm

no.p15121

2,000,000

5,250,000원  
함양 거연정(정자) by 박윤성

65.1W x 53H cm

no.p15209

5,250,000

3,000,000원  
봄을 꿈구다 by 서경애

65W x 53H cm

no.p4498

3,000,000

2,250,000원  
결-월야밀회 by 고동희

50W x 65.1H cm

no.p13807

2,250,000

6,000,000원  
흩어짐 by 공숙자

65W x 65H cm

no.p1655

6,000,000

2,500,000원  
기억의 늪 by 문성원

65W x 53H cm

no.p11787

2,500,000

3,000,000원  
일상- 그녀 리네아 by 김호성

45.5W x 65.1H cm

no.p12705

3,000,000